Vandværkets historie

ORIENTERING OM VANDVÆRKET

BESKRIVELSE

I/S Gl. Gadstrup Vandværk’s historie kendes fra en generalforsamling den 7. januar 1907 på Gadstrup Kro, hvor man vedtog at opføre et vandværk på gårdejer N. P. Nielsen’s mark syd for Gadstrup – stedet, hvor det nuværende vandværk på Lærkevej ligger.

Det oprindelige anlæg på Lærkevej er ændret og ombygget adskillige gange, senest i 1990, hvor filtre, pumper og alt øvrigt teknisk udstyr blev fornyet. Samtidig blev der etableret fjernovervågning af de væsentligste af anlæggets funktioner, således at fejl af betydning for vandleverancen automatisk meldes over telefonnettet til den, der er ansvarlig for driften.

Som følge af udbygningen af Gadstrup fra slutningen af -60’erne blev det nødvendigt at forøge værkets samlede kapacitet, og i 1970 blev et nyt behandlingsanlæg på Dyssegårdsvej taget i brug. Også dette anlæg er moderniseret flere gange og er i 1991 blandt andet blevet tilsluttet fjernovervågningen.

Vandværket har tre råvandsboringer – en i Birkevænget, som forsyner behandlingsanlægget på Lærkevej, og to ved Dyssegårdsvej, som forsyner anlægget der.

 

VANDVÆRKETS YDEEVNE

Råvandskapacitet    

78

kbm/t.

Lagerbeholdning    af rent vand

254

kbm.

Leveringskapacitet,    max.

105

kbm/t.

Leveringskapacitet,    konstant

58

kbm/t.

Supplerende til    brandslukning

24

kbm/t.

Udpumpningstryk

2,7 -3,1

bar.

Vandindvindingstilladelse

110.000

kbm/år.

Vandindvinding,    1985

220.600

kbm.

Døgnforbrug,    1985

594

kbm.

Vandindvinding,      2000

106.206

kbm.

Døgnforbrug,      2000

290

kbm.

 

 

GRUNDVANDET

Vandværkets tre boringer er mellem 60 og 70 m dybe, d.v.s. at det grundvand, vi pumper op og behandler til drikkevand, har ligget i jorden i flere årtier, formentlig mere end 50 år.

To gange om året kontrollerer en landinspektør afstanden til grundvandsspejlet, således at vi til stadighed har føling med grundvandsmagasinets tilstand og boringernes leveringsdygtighed. Målingerne viser, at grundvandsspejlet er stort set uændret siden 1983, hvor dette måleprogram blev påbegyndt.

 VANDKVALITET

Kvaliteten af det behandlede vand, som leveres til forbrugerne, overvåges til stadighed af et akkrediteret laboratorium, der flere gange om året kontrollerer vandets indhold af en række forskellige stoffer og sammenligner resultaterne med de grænseværdier, der er fastsat af miljøministeriet.

Der foretages følgende kontroller af drikkevand:

  • Begrænset kontrol, der udføres på vand    aftappet hos en    forbruger. Begrænset kontrol omfatter i alt en halv snes egenskaber og stoffer.

  • Normal kontrol, der udføres på vand tappet fra vandværkets    rentvandsbeholdning. Normal kontrol omfatter knap 20 egenskaber og stoffer.

  • Udvidet kontrol, der udføres på vand tappet fra vandværkets    rentvandsbeholdning. Udvidet kontrol omfatter mere end 30 egenskaber og stoffer.

På samme måde kontrolleres det grundvand – råvandet – som pumpes op af boringerne for at blive behandlet til drikkevand. Roskilde amtskommune overvåger på denne måde grundvandets tilstand og eventuelle indhold af uønskede stoffer.

  • Boringskontrol omfatter måling af ca.    56 parametre, som bl.a. omfatter bly, 5 aromater og 23 pesticider.

Kontrolhyppigheden fastsættes af kommunalbestyrelsen, ligesom resultaterne af kontrollerne blandt andet tilsendes kommunen, der er tilsynsmyndighed for vandværket.

Selv om den tekniske behandling af vandet i værkets anlæg udføres forskriftsmæssigt, er det en uundgåelig følge af råvandets relativt store kalkindhold (hårdhedsgraden er ca. 17,5 svarende til “temmelig hårdt vand”), at der kan udfældes kalkpartikler i ledningssystemet. Dette viser sig specielt i luftindblandere på vandhaner i køkken, bad og bryggers. Kalkpartiklerne er sundhedsmæssigt ufarlige og fjernes let ved at filtrene afmonteres og renses, om nødvendigt med kalkfjerner.

Ved betjening af forsyningsledningernes hovedventiler og ved brug af vand fra brandhaner kan der løsrives partikler af okker, der er udfældet på rørenes indvendige side. Disse okkerpartikler kan vise sig i filtrene og ved mørkfarvning af vandet, som derved får et uæstetisk udseende. Okkerpartiklerne er sundhedsmæssigt ufarlige, men kan medføre misfarvning, hvis vandet anvendes til tøjvask. Bliver man opmærksom på okkerpartikler, kan ledningssystemet til den enkelte ejendom skylles ved at man lader vandet løbe fra et par vandhaner, indtil vandet på ny er rent og klart.

 

HAVEVANDING

For at begrænse vandforbrug til sekundære formål er der fastsat følgende regler om havevanding:

  • Græsplæner, herunder idrætsanlæg, må ikke vandes.

  • Vanding i øvrigt må ikke foretages med automatiske havevandere.

  • I perioden 1. maj til 1. oktober må havevanding med håndført slange    foretages fra kl. 20.00 – for lige husnumre på lige datoer og for ulige husnumre på    ulige datoer.

  • Havevanding med vandkande og lignende må foretages uden særlige    begrænsninger.

 

VANDSPILD

Det er vigtigt, at vort forbrug af grundvand begrænses mest muligt, og dette opnås i første række ved at undgå spild gennem utætheder. Få derfor straks repareret eventuelle defekte rør, haner og cisterner m.m. Vær også opmærksom på “susen i rørene” i døgnets stille timer, idet sådanne mislyde kan være tegn på utætheder i ledningsnettet. Er der mistanke om sådanne fejl – så kontakt et bestyrelsesmedlem, så de nødvendige reparationer sættes i værk.

Forbruget af vand kan i øvrigt reduceres væsentligt ved almindelig omtanke. Vask ikke op under rindende vand, luk for slangen til bilvask mellem skylningerne, tag brusebad i stedet for karbad – mulighederne for at spare på vandet er utallige.

 TAKSTER

Hvert år udarbejder bestyrelsen forslag til det kommende års takstblad og forelægger kommunalbestyrelsen forslaget til godkendelse. 

 AFREGNING FOR VANDFORBRUG

Afregning for vandforbrug er baseret på vandmålere i hver enkelt ejendom. Der udsendes hvert år i slutningen af august måned et brevkort, på hvilket ejendommens ejer eller bruger noterer målervisningen den 31. august. Kortet sendes eller afleveres til vandværket og danner grundlag for beregning af betalingen for den afsluttede forbrugsperiode, der er de forudgående 12 måneder.

Betalingen til vandværket består dels i en fast målerafgift, der er ens for alle ejendomme, og dels en variabel afgift, der afhænger af det faktiske vandforbrug. Herudover opkræver vandværket et beløb til dækning af den “grønne afgift” – se nedenfor. Hertil kommer moms af det samlede beløb.

I oktober måned udsendes afregning for den afsluttede forbrugsperiode samt forskudsopkrævning for den efterfølgende periode.

Vi anbefaler, at betaling til vandværket tilsluttes BetalingsService, der leverer en betalingsoversigt med en detaljeret opgørelse af beregning af vandprisen. Vandværkets PBS-nummer er 02198967-35416.

Vandværket leverer i øvrigt måleraflæsningerne til Ramsø kommune, som bruger tallene til beregning af spildevandsafgiften, der opkræves over ejendomsskattebilletten. Det påhviler derfor vandværket at foretage kontrolaflæsning på ca. 10% af målerne hvert år.

 

GRØN AFGIFT

Vandværket betaler en afgift for ledningsført vand (“grøn afgift”), der beregnes på grundlag af den vandmængde, der udpumpes fra behandlingsanlæggene på Lærkevej og Dyssegårdsvej. Afgiften, der i 2001 er på 5,00 kr. / kbm + moms, betales således også for den del af vandet, der undviger gennem utætheder i ledningsnettet. Den grønne afgift fordeles på de tilsluttede ejendomme og opkræves sammen med den øvrige betaling til vandværket.

 BESTYRELSE

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og fire andre bestyrelsesmedlemmer.

Vandværket er optaget i fagregisteret i Vejviser for Ramsø kommune under “Vandforsyning”, hvor formandens navn, adresse og telefonnummer er oplyst.

 

GENERALFORSAMLING

Værkets ordinære generalforsamling holdes i januar måned, normalt den sidste onsdag, og indkaldelse til generalforsamlingen sker ved annoncering i lokalpressen omkring årsskiftet. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal afgives skriftligt til formanden senest den 15. december.

 TILSLUTNING/EJERSKIFTE

Når en ejendom i forsyningsområdet, der ikke tidligere har fået leveret vand fra vandværket, ønskes tilsluttet forsyningsnettet, skal formanden underrettes herom, og der skal være indbetalt anlægsbidrag før tilslutningen etableres.

Når en ejendom i forsyningsområdet skifter ejer, skal sælger underrette kassereren om den ny ejers navn.

AFREGNING VED EJERSKIFTE

Se under flytteopgørelse på Velkomstsiden

FORSYNINGSOMRÅDE

Værket leverer vand til godt 600 bolig- og erhvervsejendomme samt institutioner i Gadstrup

Endvidere leverer vandværket vand til Brordrup Vandforsyning samt til nødforsyning af forbrugere tilsluttet Gadstrup Stationsbys Vandværk og Finérværkets vandforsyning.